محصولات

عرق بیدمشک
عرق بیدمشک
گلاب
گلاب
اسانس گل محمدی (ارگانیک)
اسانس گل محمدی (ارگانیک)
روغن بزرک (تخم کتان)
روغن بزرک (تخم کتان)
روغن بادام تلخ
روغن بادام تلخ
روغن سیاه دانه
روغن سیاه دانه
روغن تخم کدو
روغن تخم کدو
روغن بادام شیرین
روغن بادام شیرین
روغن کنجد
روغن کنجد
روغن فندق
روغن فندق
روغن گردو
روغن گردو
گیاهان دارویی خشک
گیاهان دارویی خشک
عطر گل محمدی (عطر گل سرخ)
عطر گل محمدی (عطر گل سرخ)
صمغ باریجه
صمغ باریجه
صمغ آنغوزه
صمغ آنغوزه
صمغ کتیرا
صمغ کتیرا
اسانس نعنا
اسانس نعنا
اسانس آویشن شیرازی
اسانس آویشن شیرازی
اسانس مورد
اسانس مورد
اسانس رازیانه
اسانس رازیانه