اسانس پونه طبیعی استاندارد شده

اسانس پونه

نام علمی: Mentha longifolia

مورد استفاده در صنایع غذایی